ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს ბერძნული წარწერების ონლაინ-კატალოგი

პროექტი „საქართველოს ბერძნული წარწერების ონლაინ-კატალოგი“ შესრულდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში 2015-17 წლებში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით